Medlemsbetingelser

Enhver person som oppholder seg innenfor studioarealene er underlagt de til enhver tid gjeldende vilkår. Studio Metro eies og driftes av selskapet Foto Studio utleie AS med org.nr.: 814 985 962.

MEDLEMSAVTALE

1. Avtalens gyldighet

Denne avtalen er løpende og er gyldig fra den dato den blir signert. Medlemmet vil derfor være underlagt bestemmelsene i avtalen så lenge han/hun benytter seg av og/eller oppholder seg i studioet.

2.Medlemmets rettigheter, plikter og ansvar

Medlemmet: •Får tilgang til Studio Metro, alle dager i året, åpningtider mellom 08.00 – 22.00, redusert åpningtider ved helligdager. •Plikter umiddelbart å informere Studio Metro ved endring av adresse, navn eller bankkonto. Ved endring av bankkonto plikter medlemmet selv å sørge for at det månedlige avtalegirobeløpet blir trukket fra riktig konto. •Er selv ansvarlig for tap eller skade på sine egne klær, gjenstander og personlige eiendeler. •Har et erstatningsansvar for alle skader og tap av utstyr, interiør og fast inventar i studiolokalet. Medlemmet er også ansvarlig for skader og tap påført av andre personer han/hun bringer med seg. Normal slitasje er unntatt fra dette. Egenandel kr. 2000,- •Plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder ved opphold i studioet. •Har ikke lov til å ta med seg noe form for utstyr utenfor lokalet. •Er med å holde orden med utstyret og ryddig på studioet(lokalet). •Trenger foresattes signatur ved innmelding dersom han / hun er under 18 år.

3.Studio Metros rettigheter, plikter og ansvar

Studio Metro: •Vil sørge for å holde lokalet og utstyret i best mulig stand for medlemmet. •Kan ved forvarsel holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider. •Forbeholder seg retten til å endre medlemsavgiften en gang pr år. Medlemsavtaler med gjenværende bindingstid vil ikke erfare prisendring før bindingstiden er over.

4.Bruk av studioet

•Som medlem har man adgang til å reservere studioet max 4 bookinger x 4 timer per gang •Man kan til en hver tid ikke ha mer enn 4 fremtidige reservasjoner •Hvis du skal avbestille må dette gjøres minst 24 timer man-søn. Etter denne fristen er det ikke mulig å avbestille. •Ikke møtte tider eller om du kommer en time eller mer for sent, vil dette bli belastet med kr 200.- per time. Dette gjelder også om du går før. Dette er pga andre får tilgang til studioet.

5. Betalingsbetingelser

Ved oppstart av medlemskontrakten blir medlemmet umiddelbart fakturert for gjenværende dager av inneværende måned pluss de neste 3 månedene. Etterfølgende medlemsavgifter betales forskuddsvis 3 måneder av gangen faktura via PayPal. Ønsker man månedlig faktura er det mulig etter bindingstiden 3 eller 6 måneds kontrakt. Ved etterfakturering tilkommer et purregebyr iht. statens gjeldende satser. Ikke innbetalt medlemsavgift sendes til inkasso. Tillegg leie av skap kr 50 pr. mnd. Skap leie betales årvis, ved oppsigelse returneres deler av beløpet av ubrukte måneder.

6. Bindingstid og oppsigelse

Det er 3 (1740,-) eller 6 (1420,-) måneds bindingstid ved nytegning av medlemskapet. Ønsker man videre medlemskap etter valgt 3 måneds bindingstid, reduseres prisen til 1420,- Løpende avtaler kan gjensidig avsluttes med 1 måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelse av medlemskap leveres skriftlig til Studio Metro. Studiometro har lagt til at medlemmene kan ta en fri måned pr.år. Frimåned kan også brukes når som helst på året og gjelder 1 hel måned. Studioet kan da ikke benyttes. Ved bruk av studioet under fri perioden, belastes det da med vanlig medlemskap pris. Ta kontakt hvilket måned dere ønsker å ta fri. NB. Dette gjelder kun medlemmer som har vært medlem lengre enn 6 måneder.

7. Utestengelse

Studio Metro har rett til å utestenge medlemmet hvis han / hun: •Utøver hærverk. •Stjeler fra studioet. •Misligholder plikten til innbetaling av medlemsavgiften. •Bryter reglene for bruk av det personlige utleverte nøkkelkortet. •Er under 18 år uten gyldig fullmakt fra foresatte. •På en eller annen måte opptrer mot Studio Metros interesser og formål. •Av andre grunner misligholder kontrakten. •La andre bruke studio under ditt navn Ved overnevnte tilfeller vil allerede innbetalte månedsavgifter ikke bli refundert. Ved gjenværende bindingstid vil fremtidige månedsavgifter iht. medlemsavtale bli avkrevd.

SIGNERING (Studiometro) ___________________________________

Medlem: Dato: ________________________________ ___________________________________

Webdesign levert av Zondo Norge AS